Dyrektywa o ochronie sygnalistów

(Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii)

Podmioty obowiązane:

 1. administrację państwową i jednostki samorządu terytorialnego w szczególności
  liczących ponad 10 000 mieszkańców
 2. firmy sektora prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników.

Osoby podlegające ochronie:

 1. pracownicy, urzędnicy, wolontariusze itp.
 2. byli pracownicy
 3. indywidualni przedsiębiorcy powiązani z danym podmiotem
 4. osoby trzecie bezpośrednio nie będące uczestnikami zdarzenia, ale pomagającym w
  zgłoszeniu.

Wymagania stawiane przez dyrektywę o ochronie sygnalistów:

 1. przygotowanie i wdrożenie skutecznych, w tym anonimowych kanałów przyjmowania
  zgłoszeń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
 2. wyznaczenie właściwie przygotowanych osób odpowiedzialnych za podejmowanie
  działań w omawianym zakresie
 3.  zapewnienie łatwego dostępu do informacji i bezpiecznych kanałów zgłoszeń
 4. przygotowanie i wdrożenie procedur przyjmowania i wyjaśniania zgłoszeń
 5. zapewnienie właściwej komunikacji w tym przekazywanie informacji zwrotnej
  sygnaliście o wynikach postępowań (wyjaśniających)
 6. zapewnienie poufności danych zgłaszającego
 7. zapewnienie poufności postępowania
 8. obowiązek podejmowania działań korygujących, następczych w celu usunięcia
  przyczyn powodujących zgłoszenie sygnalisty
 9. pierwszeństwo zgłoszeń wewnętrznych, ale też prawo do ujawnienia publicznego w
  przypadku:
  • niepodjęcia działań w trybie zgłoszenia wewnętrznego czy też zewnętrznego
  • uzasadnionej obawy działań odwetowych wewnątrz organizacji
  • bezpośredniego i oczywistego zagrożenia interesu publicznego lub wysokiego
   ryzyka nieodwracalnej szkody.

Zakres ochrony sygnalisty:

 1. zapewnienie anonimowości
 2. ochrona przed działaniami odwetowymi, zastraszaniem, degradacją itp
 3. pomoc prawna dla sygnalisty
 4. wsparcie finansowe i psychologiczne
 5. prawo do rekompensaty za utracone dochody z powodu zgłoszenia sygnalisty, ale
  również utraty reputacji bądź ograniczenia w rozwoju kariery zawodowej
 6. odwrócenie ciężaru dowodowego.

System kar za:

 1. niewdrożenie wymagań dyrektywy
 2. utrudnianie dokonywania zgłoszeń
 3. niezapewnianie wymaganej poufności co do tożsamości sygnalisty
 4. uciążliwe prowadzenie postępowań
 5. dopuszczanie się działań odwetowych.