Fundacja Akademia Antykorupcyjna jako organizacja pozarządowa wspiera wszelkie działania informacyjne i edukacyjne w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej.

Mamy doświadczoną kadrę współpracowników, którzy przez wiele lat zajmowali się zagadnieniami antykorupcyjnymi zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły antykorupcyjne, które wspólnie z nami chcą realizować. Jeśli masz problem z podejrzeniem korupcji, działaniami nieetycznymi lub fraudami – pomożemy Ci. Skontaktuj się! info@akademiaantykorupcyjna.pl

Nasz zespół

Prezes Zarządu
Przewodniczący Rady Fundacji
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Członek Rady Fundacji

Nasza misja

 • propagowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitego dostępu do wiedzy
  o przejawach, narzędziach, działaniach korupcyjnych oraz metodach zapobiegania
  i zwalczania korupcji,
 • propagowanie wiedzy o skutecznych metodach, technikach i narzędziach pracy oraz organizowanie pomocy w sytuacjach zagrożenia korupcją,
 • propagowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości
  w działalności antykorupcyjnej i podniesienie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za jej prowadzenie,
 • upowszechnianie informacji, wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk antykorupcyjnych,
 • promowanie współpracy pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  i podmiotami narażonymi na korupcję, poprzez wykorzystanie najnowszej wiedzy
  o zjawisku korupcji i promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zwalczania korupcji,
 • aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań przyczyniających się do rozwoju wiedzy o przesłankach, metodach działań oraz sposobach zapobiegania
  i zwalczania korupcji,
 • wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją wiedzy o korupcji i działaniach antykorupcyjnych,
 • propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego i wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym
  w zakresie opracowywania nowych technologii, metod działania i współpracy służących zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu działań korupcyjnych,
 • promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej
  w dziedzinie walki z korupcją, a także promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.