Szkolenia etyczne dla administracji

Budowa zaufania obywateli do administracji publicznej i sprawne funkcjonowanie państwa jest jednym z priorytetów mojej działalności. Z myślą o jego realizacji, przy wsparciu Państwa i doradców ds. etyki w służbie cywilnej, wydałem zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej i dlatego proszę Państwa o zapewnienie regularnych szkoleń z zakresu etyki i uczciwości…

Szef Służby Cywilnej, źródło: www.premier.gov.pl

Mając powyższe na uwadze Akademia Antykorupcyjna proponuje szkolenia z tematyki „ETYKA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ” dla:

 1.  Kadry kierowniczej urzędów w tym zajmującej wyższe stanowiska w służbie cywilnej
 2.  Pracowników w tym korpusu służby cywilnej:
  •  nowozatrudnionych
  •  doskonalących umiejętności z zakresu zachowań etycznych

 

Przykładowa tematyka szkoleń etycznych dla administracji

 • przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką służby cywilnej
 • regulacje prawne w zakresie etyki zawodowej: kodeksy etyczne, Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów
 • rola przełożonego w przestrzeganiu zasad etycznych
 • dylematy etyczne i właściwe zachowania pracowników w sytuacji konfliktu interesów, kumoterstwa, nepotyzmu, klientelizmu, dylematów lojalnościowych
 • zjawisko anomii w administracji
 • naruszanie zasad etycznych a pierwsze symptomy korupcji w urzędzie/rozpoznawanie zachowań
 • etyka w administracji jako skuteczny element profilaktyki antykorupcyjnej /metody przeciwdziałania korupcji w instytucji
 • wewnętrzne mechanizmy obronne instytucji przed nadużyciami (sygnaliści, audyt kontrola zarządcza)
 • sygnalizowanie o nieprawidłowościach – etyczne aspekty (omówienie sytuacji trudnych i wątpliwych)
 • skuteczne funkcjonowanie systemu sygnalistów w urzędzie – rozwiązywanie wewnętrznych problemów/ prowadzenie infolinii etycznej, obsługa zgłoszeń internetowych, właściwy dobór doradców etycznych
 • 10 złotych zasad etycznego postępowania
 • algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem zachowań nieetycznych
 • techniki i metody budowania etycznej kultury organizacyjnej, podstawowe błędy zarządzania prowadzące do nasilenia zachowań nieetycznych wśród pracowników
 • konsekwencje naruszenia zasad etycznych/korupcji dla pracownika
 • negatywne skutki zachowań nieetycznych dla instytucji
 • różnice między zachowaniami nieetycznymi a korupcją z uwzględnieniem przepisów kodeksowych przydatnych w codziennej pracy
 • metodologia postepowania urzędnika administracji w przypadku korupcji
 • działania nieetyczne a korupcja w zamówieniach publicznych urzędu, sposoby zapobiegania
 • polityka prezentowa- przyjąć czy odmówić?
 • skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych etycznie w swoim zespole i instytucji
 • wydawnictwa i poradniki przydatne w codziennej pracy
 • naruszenie zasad etycznych jako wstęp do korupcji w urzędzie
 • systemowe sposoby ograniczenia nadużyć
 • nowatorskie podejście do przeciwdziałania zachowaniom nieetycznym

Metoda realizacji programu – szkolenie/warsztaty/dyskusja/studium przypadków/praca zespołowa/ konsultacje zgłaszanych problemów merytorycznych, prezentacja spotów. Istnieje również możliwość przygotowania praktycznych scenek rodzajowych. Na wszystkich etapach będzie na bieżąco sprawdzana aktywność i wiedza uczestników poprzez pytania kontrolne.