Szkolenia ISO 37001 wdrożenia i certyfikacja

Etapy certyfikacji

1  Wniosek organizacji – umowa na certyfikację
2. Powołanie zespołu audytującego – uzgodnienie terminów działań
3. Przekazanie dokumentacji istniejących rozwiązań antykorupcyjnych
4. I etapu audytu (analiza rozwiązań) – wnioski: akceptacja lub stwierdzenie niezgodności
5. II etapu audytu (korekta niezgodności przez klienta-ocena działań jeśli pozytywna)
6. Sporządzenie Raportu i jego prezentacja na posiedzeniu Komitetu Certyfikującego
7. Decyzja Dyrektora Komitetu Certyfikującego o wydaniu Certyfikatu
8. Rozliczenie warunków umowy wystawienie faktury, przekazaniu Certyfikatu
9. Nadzór nad certyfikowanym systemem – audyty nadzorcze
10. Ewentualna skrócona recertyfikacja co 3 lata

Certyfikacja ISO 37001

Przyznany certyfikat stanowi potwierdzenie wdrożenia w organizacji rozwiązań zgodnych z Międzynarodową Normą ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi i ważny jest przez okres 3 lat. Chcąc utrzymać jego ciągłość w kolejnym okresie organizacja powinna poddać się skróconym procedurom recertyfikacji. W jej trakcie nasi audytorzy weryfikują adekwatność istniejących systemowych rozwiązań antykorupcyjnych w organizacji w kolejnym okresie jej funkcjonowania w aspekcie wymagań normy ISO 37001

Nasi współpracownicy realizujący powyższą tematykę posiadają Certyfikaty Audytorów Wewnętrznych Normy ISO 37001 oraz Certyfikaty Pełnomocników ds. Przeciwdziałania Korupcji.

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi – istotne wymagania normy niezbędne do wdrożenia ISO 37001

Prezentujemy listę istotnych wymagań normy

 1. Analiza ryzyka korupcyjnego (działania i procedury ukierunkowanych na identyfikację możliwości wystąpienia zjawiska korupcji)
 2. Polityka antykorupcyjną (zasady postepowania, wskazania zachowań, które są nieakceptowalne wraz z wyznaczeniem osoby do nadzorowania jej przestrzegania)
 3. Zaangażowanie kierownictwa (pełne wsparcie decyzyjne, finansowo – kadrowe w realizacji wdrożenia zaleceń normy oraz jednoznaczne zakomunikowanie pracownikom, że praktyki korupcyjne są nieakceptowalne i będą w pełni wyjaśnione wraz z zastosowaniem odpowiednich środków prawnych)
 4. Cele antykorupcyjne oraz planowanie ich osiągnięcia (co, kto, kiedy i w jaki sposób)
 5. Anonimowy systemu informowania o zjawiskach korupcji (gwarantujący bezpieczeństwo dla zgłaszającego w dobrej wierze)
 6. Skuteczny systemu reagowania na podejrzenia korupcji oraz prowadzenie postepowań wewnętrznych w celu wyjaśnienia i podejmowania działań naprawczych
 7. Polityki prezentowe (jasne i czytelne zasady podarunkowe)
 8. Zasady i procedury zapobiegania konfliktowi interesów czy też procedury oceny antykorupcyjnej nowych projektów czy rozwiązań
 9. Mechanizmy audytu i kontroli powinny uwzględniać wykrywanie i eliminację korupcji
 10. Efektywny system szkoleń obejmujący proces od momentu zatrudnienia, budujący antykorupcyjną świadomość pracowniczą
 11. Osoby odpowiedzialne za kompleksową realizację wdrożenia i utrzymania efektywnego systemu antykorupcyjnego, posiadające niezbędne kompetencje
 12. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna odnośnie wprowadzanych rozwiązań
 13. Udokumentowane informacje
 14. Okresowe przeglądy, kontrole, aktualizacje i doskonalenie Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi

Dlaczego warto wdrożyć System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001

Istnieje wiele powodów dlaczego warto wdrożyć ISO 37001, są to między innymi:

 1. Wdrożenie ISO 37001 umożliwia podniesienie świadomości wszystkich pracowników w obszarze przeciwdziałania korupcji
 2. Pokazuje innym instytucjom współpracującym, że dana organizacja stosuje międzynarodowe standardy zgodności z przepisami, regulacjami wewnętrznymi oraz zasadami etyki
 3. Daje możliwość zaprezentowania przez kierownictwo instytucji, że podjęty został aktywny wysiłek w zakresie przeciwdziałania, nawet potencjalnym, możliwościom wystąpienia zjawiska korupcji w przyszłości
 4. Daje pewnego rodzaju zabezpieczenie dla kierownictwa przed skutkami czynów popełnianych przez pracowników, zarzutami braku nadzoru, akceptacji określonych zachowań, czy też niedołożenia należytych starań w celu eliminacji zjawisk korupcji w instytucji
 5. Pokazuje nietolerancję i nieakceptowanie praktyk korupcyjnych
 6. Świadczy o determinacji kierownictwa instytucji w walce z korupcją
 7. Daje możliwość, aby skutecznie zarządzać ryzykiem korupcyjnym, lokalizuje potencjalne zagrożenia korupcyjne w instytucji, wprowadza procedury oraz mechanizmy prowadzenia wewnętrznych postepowań wyjaśniających
 8. Uświadamia rzeczywisty poziom ryzyka korupcyjnego w instytucji, daje możliwość odpowiedniego skutecznego zarządzania ryzykiem korupcyjnym, wprowadzone procedury oraz właściwie zorganizowany system działań i decyzji może w dużej mierze im zapobiegać lub pomóc w wyjaśnieniu przyczyn i wprowadzeniu środków zaradczych
 9. Daje certyfikat niezależnego, zewnętrznego podmiotu, potwierdzający przygotowanie i właściwe zaimplementowanie normy i rozwiązań, standardów antykorupcyjnych
 10. Umożliwia podejmowanie świadomych działań antykorupcyjnych, aby uzyskać pozytywną ocenę jego wdrożenia i funkcjonowania oraz poddanie się ocenie jej funkcjonowania w kolejnych latach
 11. Wdrożenie systemu zarzadzania działaniami antykorupcyjnymi przyczyni się do zmniejszenia występującego ryzyka korupcji i może być środkiem do wykazania przed instytucjami nadzorczymi, że dołożone zostały starania w zakresie wprowadzenia uznanych międzynarodowych standardów antykorupcyjnych
 12. Wspiera instytucje w zakresie stworzenia środków i procedur służących zapobieganiu i wykrywaniu zachowań korupcyjnych
 13. Umożliwia anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości oraz ochronę osób zgłaszających (sygnalistów)
 14. Umożliwia wyjaśnianie zaistniałych przypadków korupcji i nadużyć
 15. Podnosi jakość szkolenia od początku procesu zatrudnienia
 16. Może być wdrożone w każdej instytucji niezależnie od wielkości czy też struktury.